DEMANDA PER HORES EXTRES

Un dels seus empleats li ha interposat una demanda perquè diu que ha fet hores extraordinàries. Perquè quedi constància de les hores extraordinàries realitzades, la normativa laboral obliga l'empresari a garantir el registre diari de la jornada de tots els treballadors, deixant constància de l'horari concret d'inici i de finalització de la jornada de cadascun. Aquesta obligació de registre recau sobre l'empresa, i la responsabilitat per no realitzar-la podrà suposar una multa de fins a 7.500 euros per centre de treball.